Varför biologisk toalett till hushållet ?

En biologisk toalett ger ett naturligt kretslopp av näringsämnen. Övergödningen av vattendrag, sjöar och hav minskar.

Den förbrukar inget färskvatten. Det är viktigt i skärgårdsområden med vattenbrist.

Hur fungerar det ?

I den isolerade förmultnings-behållaren bryts organiskt avfall ner till mull med hjälp av mikroorganismer, värme och syre. Den värme som bildas vid nedbrytningen gör att vätskan övergår i ångform. Vattenångan leds bort genom ett ventilationsrör.

Den ursprungliga volymen reduceras genom processen till en knapp tiondel. Tömning sker normalt med 1-2 års mellanrum.

Resultat

50-150 liter mull per hushåll och år tas ut genom tömningsluckan och återförs till naturen.

Val av storlek

Anläggningen bör minst klara en belastning av 4 personer med gäster. Välj ej för liten behållare !

Bredd 680 mm
Höjd 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 eller 2000 mm
Längd 1400 mm - andra mått på begäran. Behållarens botten kan snedskäras.

Ekonomi

Anskaffningskostnad:
TC från 5.000 kr och multrum från 15.000 kr beroende på utförande och storlek.

Driftskostnad 0 kr. Vid fläktventilation ca 125 kr per år. Tömningskostnad 0 kr.

Då behållarna även tar hand om hushållets matavfall, medger vissa kommuner starkt reducerad sophämtningsavgift, "komposttaxa", t ex i Tanum 700 - 1150 kr och Norrtälje 600 - 700 kr per år (1998).


Se mer här